خانه / اخبار / فروش محصولات سایپا در طرح اتو خدمت

فروش محصولات سایپا در طرح اتو خدمت

طرح اتو خدمت با توجه به شرایط منحصر بفرد با استقبال خوب مشتریان روبرو شده است به همین دلیل شرکت سایپا، شرایط جدید از روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰ صبح به شرح زیر ارائه کرده است.

  به گزارش پایگاه خبری«کارزنیوز» به نقل از جوان خودرو، دعوتنامه جهت خودروهای گروه x100 جهت ثبـت نام هـای گـروه x100 و خودروهـای گـروه x200 جهـت ثبـت نام هـای گـروه x200 ارسـال مـی گـردد ( بـه جز خودروهای دوگانه سوز )

  ۱

  – ثبت نام ها با قیمت غیر قطعی و قیمت روز می باشد .

  – پذیرش ها دارای یک بار صلح اجباری می باشند و در صورت تمایل به فاکتور به نام خود مشتری صلح به نام ایشان انجام گردد .

  – امکان تمدید ثبت نامها در حال حاضر جهت یک دوره سه ماهه وجود دارد ( شرایط تمدید بیشتر از یک دوره متعاقباً اعلام می گردد) .

  – در صورت پایان دوره مورد نظر مشتری و عدم تحویل خودرو و انصراف ثبت نامها به جای مبالغ اعلامی در جدول شماره ۱ طبق جدول زیر محاسبه و از اصل وجه پرداختی کسر می گردد .

  مبلغ ماهانه هزینه سفر در صورت انصرا از طرح اتو خدمت سایپا

  ۲

  به عنوان نمونه چنانچه مشتری شرایط سه ماهه ثبت نـام و پـس از گذشـت سـه مـاه بـدون دریافـت خـودرو نسـبت بـه انصـراف وجـه اقـدام نمایـد بـا توجـه بـه پرداخـت مبلـغ ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب کارت مشتری تفاوت مربوطه به مبلـغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریـال جهـت هـر مـاه یعنـی جمعـا ۹۰۰٫۰۰۰ ریـال از اصـل پـول مشـتری کسـر و مـابقی آن بـه ایشـان عودت می گردد

  ویژگی های طرح
  – امکان تغییر نوع خودرو به یک گروه بالاتر وجود دارد .

  – هزینه سفر به صورت روزانه محاسبه و به صورت ماهیانه به حساب مشتری محترم واریز می گردد .
  – در صورت انصراف هزینه سفر، به مشتری محترم تا زمان ثبت مبلغ انصراف تعلق می گیرد .

  – پذیرش ها امکان صلح اجباری دارد .
  pdyvayjs4yr1hffjb7wm.png

  – مبالغ به عنوان پیش پرداخت دریافت می گردد و مبنای محاسبه قیمت خودرو نرخ زمان تحویل می باشد .
  – قیمت خودرو غیر قطعی و قیمت روز بوده و مبلغ مابه التفاوت آن ده روز قبل از تحویل خودرو تسویه خواهد شد.

  – امکان تغییر بازه تحویل به یک دوره بالاتر جهت مشتریان محترم با شرایط زیر فراهم می باشد :
  – کاهش بازه تحویل: به عنوان مثال چنانچه مشتری محتـرم ثبـت نـام یـک سـاله نمـوده و در مـاه ششـم ، انصـراف از ثبـت نـام داشـته باشـد بـه میـزان تفاوت هزینه سفر یک ساله و هزینه سفر شش ماهه به تعـداد ماه هـای مانـدگاری از مبلـغ اصـل پرداختـی مشـتری کسـر و اصـل پـول بـه ایشـان مسـترد خواهد شد . (چنانچه مبلغ پرداخت مشتری ۱۹ میلیون باشد مبلغ ۲۶۰٫۰۰۰ ریال به تعداد ۶ ماه یعنی ۱٫۵۶۰٫۰۰۰ ریال )

  – افزایش بازه تحویل: به عنوان مثال چنانچه مشتری محترم ۶ ماهه ثبت نـام نمـوده در صـورتی کـه تمایـل بـه افـزایش زمـان تحویـل و سـود بـه ۹ مـاه و افزایش سود بالاتر را داشته باشـد در ایـن صـورت در پایـان مـاه ۲ مابـه التفـاوت سـود بـه حسـاب ایشـان پرداخـت خواهـد شـد.

  – در ایـن صـورت مابـه التفاوت سود ۶ ماهه و ۹ ماهه در پایان ماه نهم به حساب مشتری واریـز میگـردد ،در صـورت عـدم گذشـت ۸ مـاه از ثبـت نـام ، سـود ۶ ماهـه بـه صـورت روزانه محاسبه و ماهانه به حساب واریز میگردد ( طبق جدول زیر).

  ۳

  همچنین ببینید

  تخطی از سرعت مجاز علت حادثه برخورد اتوبوس با دیواره کوه هراز بوده است

  کارزنيوز- سرپرست مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور اظهارداشت: در بررسی‌های اولیه علت حادثه برخورد اتوبوس …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  دريافت آخرين مطالب در ايميل شما!

  لطفاً ايميل خود را وارد نماييد: